Sammanfattning, SVI Miljöpolicy

 

Regler för fritidsbåtar som är med i SVI, Sätra Båtsällskap och Fiskarfjärdens Båtklubb:

1  Båtar med känd bottenfärg som innehåller TBT (Tributyltenn) skall snarast, dock senast 2018 saneras. Tributyltenn är ett extremt giftigt och hormonstörande ämne. Ämnet är totalförbjudet i Sverige och får därför inte förekomma på båtar. Detta gäller även om båten har ommålats med andra färger senare. Det betyder att ämnet inte heller får förekomma i underliggande färglager.

2  Båtar med okänd bottenfärg där TBT kan förekomma (runt 1991 och äldre) skall undersökas för att utesluta TBT. Hittas TBT skall de snarast saneras dock senast 2018.

3  Båtar med så kallade blödande färger får inte användas, varken i hamnarna eller på varvet, fr.om sjösättning 2017. Dessa skall vara sanerade senast 2017.

4  Båtar med huvudsaklig förtöjningsplats i Mälaren eller annat inlandsvatten skall inte använda biocidfärger. Läcker båten sådana färger skall botten snarast saneras dock senast 2020.

5  Båtar som har huvudsaklig förtöjningsplats i Östersjön (mellan Trelleborg och Örskär) kan använda av kemikalieinspektionen godkända biocidfärger för detta område och privat användning senast fram till 2019. Senast 2020 skall sanering av nya och äldre biocidfärger ha skett. Undantag från förbudet kan beviljas av SVI styrelse om inga rimliga alternativa lösningar finns.

6  Båtar där det finns risk för läckage av giftiga ämnen skall spolas över spolplatta i samband med upptagning.

7  Användande av slipmaskin med uppsamlingspåse förordas om risk finns att skrapdammet innehåller miljögifter.

8  Skrap- och slipdammet skall hanteras som farligt avfall.

9  För att undvika spridning av giftiga ämnen ska båtens undersida samt sidor täckas vid underhållsarbeten där risk för spill/läckage förekommer. Exempel på sådana arbeten är oljebyte, hantering av konserveringsvätska, målning, förbättringsarbeten, skraparbeten och dylikt. Se därför till att täcka överallt där risk för läckage/spill finns och lämna in det uppkomna avfallet som farligt avfall (se avfallshanteringplan för aktuell organisation).

OBS För punkt 5 har Stockholms Stad krävt att även färg som enligt kemikalieinspektionen är tillåten skall tas bort. Här inväntar vi vidare instruktioner och dessa kan i framtiden påverka vår miljöpolicy när det gäller punkt 5.